Klima hitze eco slim evs 80, Încărcat de


Cake mixture Plaited bun Knead ingredients briefly at setting 1, then 2 minutes at setting 2. Maximum quantity: 1½ x basic recipe Tips: — Process ingredients such as candied lemon peel, candied orange peel etc.

klima hitze eco slim evs 80

Dice the cucumbers and the meat on setting 2. Dice pickled gherkins on setting 2. Dice the ham and the cucumbers on setting 2. Dress with sour cream and mayonnaise. Dice the boiled, but already cooled potatoes, the eggs, the cucumbers and the crab meat on setting 1. Dice the cooked meat on setting 2. Yoghurt dressing g yoghurt g sour cream 1 clove of garlic 1 tsb.

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Do not use if the cord or appliance is damaged. Keep children away from the appliance. Supervise children to prevent them from playing with the appliance. Do not allow persons also children with restricted physical sensory perception or mental abilities or with lack of experience and knowledge to operate the appliance unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by somebody who is responsible for their safety.

Soups and Sauces Cream of cauliflower soup for approx. Do not allow to boil any longer. Tip: Following this receipe, broccoli can also be made into a soup. Dice the cucumbers, the radishes, the sausage or the chicken breast on setting 2. Tomato sauce serves 2 g soft tomatoes 1 onion 30 g fat 2 tbsp. Peel onion and chop into klima hitze eco slim evs 80 pieces. Brown chopped onion in fat, add mashed tomato and sear for a short period of time, dust with flour and mix.

Add tomato pulp and water and bring to the boil whilst stirring. Season sauce and boil for 30 minutes at a low heat. Season to taste. Mayonnaise Basic recipe 1 klima hitze eco slim evs 80 1 tsp.

Maximum quantity: 2 x basic recipe Tip: Egg yolk mayonnaise can be prepared easily with the whipping beating disc. Only the egg yolk is used instead of the whole egg. Tip: This recipe can be used to make sorbet from other fruits, e. Õ¹o¹ õæe®¹poÿpå¢op ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ªæø ÿepepa¢o¹®å ¹a®o¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a c¯o¹på¹e ªoÿoæ¸å¹e濸º÷ ¢poò÷pº «Peýeÿ¹¾ å pe®o¯e¸ªaýåå».

  • Расстояние от Солнца до Тау Кита, - проговорил Орел, словно читая ее мысли, - составляет одну десятитысячную поперечника всей Галактики.
  • Осведомилась .
  • Eco subțire picături unde de vânzare
  • Manual Robot Bosch Mcm [pqn8pdre9y41]
  • Pierderea în greutate brațele superioare

O¹æåñåø o¢oμ¸añe¸¾ coo¹­e¹c¹­º÷óå¯ o¢paμo¯. Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e. Åcÿoæ¿μº¼¹e õæe®¹poÿpå¢op ¹oæ¿®o ­ ®o¯ÿæe®¹e c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å.

Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾ c påcº¸®a¯å.

klima hitze eco slim evs 80

Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿ å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯ ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e. Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx ÿo­pe²ªe¸å¼.

He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼ ¢eμ ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo­aæå ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å. Æåýa ¹a®²e å ªe¹å c ÿo¸å²e¸¸¾¯ ­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå klima hitze eco slim evs 80, a ¹a®²e æåýa, ¸e o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾ ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå ­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼ 23 ru å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa, o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿.

Bå殺 åμ poμe¹®å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ÿocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø õæe®¹poÿpå¢opa, ÿepeª e¨o ñåc¹®o¼ å c¢op®o¼, ecæå ­¾ ÿo®åªae¹e ÿo¯eóe¸åe åæå ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­¸oc¹å. Ce¹e­o¼ ò¸ºp ¸e ªoæ²e¸ pacÿoæa¨a¹¿cø ­ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o¼ ¢æåμoc¹å o¹ klima hitze eco slim evs 80 ®po¯o® å ¨opøñåx ÿo­epx¸oc¹e¼. Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe. Õ®cÿæºa¹aýåø ¥epeª åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ ®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a å ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ­ ÿep­¾¼ paμ åx cæeªºe¹ ¹óa¹e濸o ÿoñåc¹å¹¿ c¯.

Bo ­pe¯ø pa¢o¹¾ õæe®¹poÿpå¢opa ¸å®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº. Hacaª®å ¯o²¸o μa¯e¸ø¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa.

M¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o² 6b Påcº¸o® D ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø, ÿepe¯eòå­a¸åø å μa¯eòå­a¸åø. Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a! Mo²¸o ¢pa¹¿cø ¹oæ¿®o μa ÿæac¹¯acco­¾¼ ®pa¼ pºñ®å ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸o¨o ¸o²a.

B¾c¹ºÿ ¸a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe ªoæ²e¸ ­o¼¹å ªo ºÿopa ­ ÿaμ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a õæe®¹poÿpå¢opa. B¾c¹ºÿ klima hitze eco slim evs 80 ªoæ²e¸ ªo ºÿopa ­o¼¹å ­ ÿaμ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a ®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a.

Åμ­æe®å¹e ¹oæ®a¹eæ¿ å μa¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ñepeμ o¹­epc¹åe ­ ®p¾ò®e. He oÿºc®a¼¹e pº®º ­ o¹­epc¹åe ªæø ªo¢a­æe¸åø ÿpoªº®¹o­. C¯ecå¹e濸º÷ ñaòº cæeªºe¹ oÿopo²¸ø¹¿ ÿpe²ªe, ñe¯ o¸a ¸aÿoæ¸å¹cø ¸ac¹oæ¿®o, ñ¹o ¸apeμa¸¸¾e åæå ¸aò帮o­a¸¸¾e ÿpoªº®¹¾ ¸añ¸º¹ ªoc¹a­a¹¿ ªo ªep²a¹eæø ªåc®o­. C¸å¯å¹e c ªep²a¹eæø ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o² åæå ªåc®-c¢å­a殺. C¸å¯å¹e ªåc®å. Co®o­¾²å¯aæ®a ªæø ýå¹pºco­¾x 6h Påcº¸o® F ªæø ÿoæºñe¸åø co®a åμ ¹a®åx ípº®¹o­, ®a® aÿeæ¿c帾, ¨pe¼ÿípº¹¾, æå¯o¸¾.

Bce pa¢o¹¾ ªo沸¾ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o ÿpå μa®p¾¹o¯ μaó幸o¼ ®p¾ò®o¼ 2 ÿpå­oªe ¯å®cepa. Cæeªå¹e μa ºpo­¸e¯ ÿoæºñae¯o¨o co®a. Cæå­a¼¹e co® åμ ñaòå ÿpe²ªe, ñe¯ e¨o ºpo­e¸¿ ªoc¹å¨¸e¹ ¸å²¸e¨o ®paø ­c¹a­®å.

Cæeªå¹e μa ºpo­¸e¯ ÿoæºñae¯o¨o ÿ÷pe. Cæå­a¼¹e ÿ÷pe åμ ñaòå ÿpe²ªe, ñe¯ e¨o ºpo­e¸¿ ªoc¹å¨¸e¹ ¸å²¸e¨o ®paø ­c¹a­®å.

Hå®o¨ªa ¸e ­c¹a­æø¼¹e ÿaæ¿ý¾ ­ ºc¹a¸o­æe¸¸oe ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ®º¢å®a¯å! Robert Bosch Hausgeräte GmbH ru ¸å¯a¸åe! Ecæå ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ®º¢å®a¯å åcÿoæ¿μºe¹cø ¸e ÿo ¸aμ¸añe¸å÷, ­ åμ¯e¸e¸¸o¯ coc¹oø¸åå åæå ¸eÿpa­å濸o, ¹o μa ­oμ¯o²¸¾e ¸eåcÿpa­¸oc¹å íåp¯a Robert Bosch Hausgeräte GmbH ¸e ¸ece¹ ¸å®a®o¼ o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å.

Õ¹o åc®æ÷ñae¹ ¹a®²e o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹¿ μa ÿo­pe²ªe¸åø ¸aÿp. Robert Bosch Hausgeräte GmbH C®opoc¹¿ ÿepepa¢o¹®å cæeªºe¹ ­¾¢åpa¹¿ ­ μa­åcå¯oc¹å o¹ ¸apeμae¯¾x ÿpoªº®¹o­. Ba²¸aø å¸íop¯aýåø: — B ÿpoªº®¹ax ¸e ªo沸o ¢¾¹¿ ®oc¹e¼, ®oc¹oñe® åæå ÿpoñåx ¹­epª¾x coc¹a­¸¾x ñac¹e¼. B¾e¯®å ­o ­c¹a­®e å ªep²a¹eæe ªo沸¾ co­ÿaªa¹¿! C¹peæ®a ¸a klima hitze eco slim evs 80 ªo沸a co­ÿaªa¹¿ co c¹peæ®o¼ ¸a pºñ®e ñaòå! Ecæå ­ õ¹o¯ ec¹¿ ¸eo¢xoªå¯oc¹¿, ¹o ÿpoªº®¹¾ ÿpeª­apå¹e濸o ¯o²¸o åμ¯eæ¿ñ广. Ÿíop¯aýåø ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø: Bo ­pe¯ø ÿepepa¢o¹®å paμæåñ¸¾x ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¢æ÷ªa ÿo peýeÿ¹º ¸e¹ ¸eo¢xoªå¯oc¹å ­pe¯ø o¹ ­pe¯e¸å c¸å¯a¹¿ å ñåc¹å¹¿ ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ®º¢å®a¯å.

Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å. Åμ­æe®å¹e åμ ñaòå ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ®º¢å®a¯å. C ÿo¯oó¿÷ cÿeýåa濸o¨o ÿpåcÿoco¢æe¸åø ºªaæå¹e åμ pe²ºóe¼ peòe¹®å oc¹a¹®å ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø. Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ ¯å®cep, ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼ ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo®!

Må®cep pa¢o¹ae¹ ¹oæ¿®o c ÿpoñ¸o μa®pºñe¸¸o¼ ®p¾ò®o¼. Må®cep ¯o²¸o ÿo­peªå¹¿. Heæ¿μø ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¸å®a®åe μa¯opo²e¸¸¾e ÿpoªº®¹¾ μa åc®æ÷ñe¸åe¯ ®º¢å®o­ ÿåóe­o¨o 濪a.

Må®cep ¸e ªoæ²e¸ pa¢o¹a¹¿ ­xoæoc¹º÷. C¯eòå­a¸åe ¸å¯a¸åe! ѹo¢¾ ¯å®cepo¯ ¯o²¸o ¢¾æo ­ocÿoæ¿μo­a¹¿cø, c¹a®a¸ ¯å®cepa å c¯ecå¹e濸aø ñaòa ªo沸¾ ¢¾¹¿ ºc¹a¸o­æe¸¾ ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa å μa®p¾¹¾ ÿæo¹¸o μa®pºñe¸¸¾¯å ®p¾ò®a¯å. Åμ­æe®å¹e åμ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå ¸acaª®å! B¾c¹ºÿ ®p¾ò®å ªoæ²e¸ ªo ºÿopa ­o¼¹å ­ ÿaμ pºñ®å ¯å®cepa. Haòa pe®o¯e¸ªaýåø: ¯å®cep æºñòe ­ce¨o oñåóa¹¿ cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø, ®a® º®aμa¸o ­ paμªeæe «Ñåc¹®a å ºxoª». Ñåc¹®a å ºxoª Oÿac¸oc¹¿ õæe®¹påñec®o¨o ºªapa!

He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å.

MCM5529_Buch 1 50904709931

K Baòe¯º c­eªe¸å÷: ÿpå ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ¯op®o­å åæå ®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx õæe®¹poÿpå¢opa ÿoø­æøe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷ ¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa.

Ñåc¹®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a! Bce klima hitze eco slim evs 80 õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. Robert Bosch Hausgeräte GmbH Ñåc¹®a co®o­¾²å¯aæ®å ªæø ýå¹pºco­¾x Bce ªe¹aæå õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.

Ko¸ºc co®o­¾²å¯aæ®å æºñòe ­ce¨o ÿo¯¾¹¿ co ­cex c¹opo¸ ­ klima hitze eco slim evs 80 ­oªe cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø. B õ¹o¯ cæºñae oc¹a¹®å ípº®¹o­o¼ ¯ø®o¹å ¸e ÿpåcox¸º¹ ® ®o¸ºcº. Ñåc¹®a ­c¹a­®å-¹ep®å Påcº¸o® H ©æø ºªo¢c¹­a ñåc¹®å paμ¢epå¹e ­c¹a­®º¹ep®º. Ñåc¹®a ¯å®cepa Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a! ƺñòe ­ce¨o ñåc¹å¹¿ ¯å®cep cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø. C¹a®a¸ ¯å®cepa, ®p¾ò®º å ­opo¸®º ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. Ho²e­º÷ ­c¹a­®º cæeªºe¹ ¯¾¹¿ ¸e ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e, a ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe ¸o ¸e oc¹a­æø¹¿ ªoæ¨o æe²a¹¿ ­ ¸e¼.

B¾æe¼¹e ¯¾æ¿¸º÷ ­oªº å oÿoæoc¸å¹e ¯å®cep ñåc¹o¼ ­oªo¼. Ho²e­aø ­c¹a­®a ­¾¼ªe¹ åμ c¹a®a¸a.

Manual Robot Bosch Mcm5529

C¢op®a ¯å®cepa Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø! Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ÿpo­oªå¹e c¢op®º ¯å®cepa ¸a oc¸o­¸o¯ ¢æo®e õæe®¹poÿpå¢opa. Kpeÿ广cø ® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º ªo沸¾ ¹oæ¿®o ¹e ªe¹aæå, ®o¹op¾¯å ­¾ ¢ºªe¹e ÿoæ¿μo­a¹¿cø. Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å — ªåc®å å¯e÷¹cø ­ cÿeýåaæåμåpo­a¸¸¾x ¯a¨aμå¸ax MUZ45PS1 — ªæø ¸apeμa¸åø ®ap¹oíeæø ípå å ípº®¹o­ ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ípº®¹o­o¨o caæa¹a. MUZ45AG1 — ªæø ¸apeμa¸åø o­oóe¼ ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø aμåa¹c®åx ¢æ÷ª.

klima hitze eco slim evs 80

MUZ45RS1 — ªæø ò帮o­a¸åø ®ap¹oíeæø ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ®ap¹oíe濸¾x ®æeýe® å ªpa¸å®o­. MUZ45KP1 — ªæø ¸apeμa¸åø å ò帮o­a¸åø o­oóe¼, ípº®¹o­ å c¾pa. C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å Heåcÿpa­¸oc¹¿: Õæe®¹poÿpå¢op ¸e ­®æ÷ñae¹cø.

Ba²¸aø å¸íop¯aýåø Ecæå ¸eåcÿpa­¸oc¹¿ ºc¹pa¸å¹¿ ¸e ºªac¹cø, ¹o o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a, ­ cep­åc¸º÷ c溲¢º. Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x klima hitze eco slim evs 80 pierderea în greutate foarte lent㠍¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax ®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.

Ñec¸o®, ¯a®c.

Manual Robot Bosch Mcm

Peÿña¹¾¼ 溮, ¯a®c. Co®o­¾²å¯aæ®a ªæø ýå¹pºco­¾x ¥oæºñe¸åe co®a Ýå¹pºco­¾e ÿæoª¾, ¯a®c. Bc¹a­®a-¹ep®a ¥accepo­a¸åe O­oóå åæå ípº®¹¾ åμ ®oc¹oñ®o­¾x ÿæoªo­ cæeªºe¹ ºªaæ广 ®oc¹oñ®å ; c¾p¾e, ¯ø¨®åe, cÿeæ¾e ÿæoª¾ ¸aÿpå¯ep, ¹o¯a¹¾, ­å¸o¨paª, ø¨oª¾ ; ¯a®c. Peýeÿ¹¾ B¾ÿeñ®a ¡åc®­å¹¸oe ¹ec¹o Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ ¸aÿpå¯ep, ªæø paμ½e¯¸o¼ íop¯¾ Ø 26 c¯ : 3 ø¼ýa 3—4 c¹. Robert Bosch Hausgeräte GmbH ru Xaæa åμ ªpo²²e­o¨o ¹ec¹a Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ ¨ ¯º®å 25 ¨ c­e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼ — ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a 1 ø¼ýo, 1 óeÿo¹®a coæå 80 ¨ caxapa 60 ¨ pac¹oÿæe¸¸o¨o å oxæa²ªe¸¸o¨o ²åpa, ýeªpa c ÿoæo­å¸¾ æå¯o¸a.

Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¯a¼o¸eμa: 3-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a Be¸c®å¼ ò¹pºªeæ¿ Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ ¨ ¯º®å 1 óeÿo¹®a coæå 3 c¹.

Haÿå¹®å Aÿeæ¿cå¸o­¾¼ ®o®¹e¼æ¿ ½ æ aÿeæ¿cå¸o­o¨o co®a åμ 6 aÿeæ¿cå¸o­ 2—4 c¹. Òo®oæaª¸oe ¯oæo®o ¯a®c. O®opo® å o¨ºpý¾ cæeªºe¹ ¸apeμa¹¿ ¸a ®º¢å®å ¸a 2-¼ c®opoc¹å.

O¨ºpý¾ å ¯øco cæeªºe¹ ¸apeμa¹¿ ¸a ®º¢å®å ¸a 2-¼ c®opoc¹å.